Chạm Đài phát của tôi ở cuối màn hình để tổ chức các podcast và tập được chọn thành đài phát. Chạm vào nút thêm để thêm đài phát. Chạm vào đài phát để chọn các tập hoặc thay đổi cài đặt. Chạm vào nút sửa để sắp xếp lại các đài phát.
  • Kéo các tập cùng nhau từ các podcast khác nhau. Để thêm các tập vào đài phát On-The-Go của bạn, chạm Đài phát của tôi, chạm On-The-Go, sau đó chạm Thêm. Hoặc chạm nút thông tin khác bên cạnh bất kỳ tập nào trong thư viện của bạn. Bạn cũng có thể chạm và giữ bất kỳ tập nào, sau đó chạm Thêm vào On-The-Go.

  • Tạo đài phát. Chạm Đài phát của tôi, sau đó chạm nút đài phát mới.

  • Thay đổi thứ tự của danh sách đài phát hoặc các tập trong đài phát. Chạm Đài phát của tôi, chạm Sửa phía trên danh sách đài phát hoặc danh sách tập, sau đó kéo bộ điều khiển sắp xếp lại lên hoặc xuống.

  • Thay đổi thứ tự phát lại cho các tập trong đài phát. Chạm vào đài phát, sau đó chạm Cài đặt.

  • Sắp xếp lại thư viện podcast của bạn. Chạm Podcast của tôi, chạm vào chế độ xem danh sách ở phía trên bên phải, chạm Sửa, sau đó kéo bộ điều khiển sắp xếp lại lên hoặc xuống.

  • Liệt kê các tập cũ nhất trước. Chạm Podcast của tôi, chạm vào một podcast, sau đó chạm Cài đặt.