Chạm vào nút Chia sẻ để chia sẻ những gì bạn tìm thấy bằng AirDrop, Tin nhắn, Mail, Twitter hay Facebook hoặc thêm dấu trang, mục nhập danh sách đọc hay lối tắt trên Màn hình chính. Bạn cũng có thể sử dụng nút Chia sẻ để sao chép hoặc in trang.
  • Quảng bá tin tức. Chạm nút chia sẻ.

  • Xem người nào tweet cái gì. Đăng nhập vào Twitter trên iPhone, sau đó chạm nút dấu trang và xem trong nút liên kết xã hội để biết các liên kết do bạn bè của bạn tweet.