Cho dù bạn đang đăng nhập trang web, đăng ký dịch vụ hay thực hiện giao dịch mua hàng, bạn có thể điền vào biểu mẫu web bằng bàn phím ảo hoặc yêu cầu Safari điền hộ bạn bằng tính năng Tự động Điền.

  • Bạn mệt mỏi vì luôn phải đăng nhập? Khi bạn được hỏi liệu bạn có muốn lưu mật khẩu của trang web đó hay không, hãy chạm Có. Lần tới khi bạn truy cập, tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được điền cho bạn.

  • Điền vào biểu mẫu. Chạm vào bất kỳ trường nào để hiển thị bàn phím ảo. Chạm nút quay lại hoặc nút tua đi ở phía trên bàn phím ảo để di chuyển từ trường này sang trường khác.

  • Tự động điền vào biểu mẫu. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền và bật Sử dụng Thông tin Liên hệ. Sau đó, chạm Tự động Điền ở phía trên bàn phím ảo khi bạn điền vào biểu mẫu. Không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ Tự động Điền.

  • Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền và lưu thông tin thẻ tín dụng của bạn (hoặc chấp nhận đề nghị lưu thông tin cho bạn của Safari khi bạn thực hiện giao dịch mua hàng), sau đó tìm nút Tự động Điền Thẻ Tín dụng ở phía trên bàn phím ảo bất cứ khi nào bạn ở trong trường thẻ tín dụng. Mã bảo mật của thẻ không được lưu, do đó bạn vẫn phải tự nhập mã này. Nếu chưa sử dụng mật khẩu cho iPhone, bạn có thể muốn bắt đầu sử dụng; hãy xem Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu.

  • Gửi biểu mẫu. Chạm Gửi, Tìm kiếm hoặc liên kết trên trang web.