Chạm và giữ liên kết để xem địa chỉ đích, cùng với các nút để mở trang, mở trong một trang mới, thêm vào danh sách đọc hoặc sao chép địa chỉ.
  • Xem trước khi truy cập. Để xem URL của liên kết trước khi bạn truy cập, chạm và giữ liên kết.

  • Mở liên kết trong một trang mới. Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Mở trong Trang Mới. Nếu bạn muốn mở các trang mới trong nền, truy cập Cài đặt > Safari > Mở Liên kết.

  • Duyệt các trang đang mở. Chạm nút trang. Để đóng một trang, chạm nút đóng hoặc vuốt trang sang bên trái.

    Để xem danh sách các trang bạn mở trên các thiết bị khác, chạm vào nút Trang, sau đó cuộn xuống cuối trang.

  • Xem tiếp từ vị trí bạn đã dừng lại. Nếu bạn bật Safari trong Cài đặt > iCloud, bạn có thể xem trang đang mở trên một trong số các thiết bị khác của bạn. Chạm nút trang, sau đó cuộn xuống danh sách ở cuối trang.

  • Quay lại đầu trang. Chạm vào cạnh trên cùng của màn hình để trở lại nhanh phần đầu của một trang dài.

  • Xem thêm. Xoay iPhone sang hướng ngang.

  • Xem nội dung mới nhất. Chạm nút tải lại bên cạnh địa chỉ trong trường tìm kiếm để cập nhật trang.