Lưu các mục thú vị trong danh sách đọc của bạn để bạn có thể truy cập lại sau. Bạn có thể đọc các trang trong danh sách đọc của mình ngay cả khi không được kết nối với Internet.

Để xem danh sách các trang bạn đã lưu, chạm vào nút Dấu trang, sau đó chạm vào nút Danh sách Đọc.
  • Thêm trang hiện tại vào danh sách đọc của bạn. Chạm nút chia sẻ, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

  • Thêm trang được liên kết mà không mở trang. Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

  • Xem danh sách đọc của bạn. Chạm nút dấu trang, sau đó chạm nút danh sách đọc.

  • Xóa một mục khỏi danh sách đọc. Vuốt sang trái trên mục đó trong danh sách đọc.

  • Bạn không muốn sử dụng dữ liệu di động để tải về các mục trong danh sách đọc? Tắt Cài đặt > Safari > Sử dụng Dữ liệu Di động.