Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt Safari để bảo mật hoạt động duyệt web của bạn và bảo vệ bản thân khỏi các trang web độc hại.

  • Bạn muốn giữ cấu hình thấp? Bật Cài đặt > Safari > Không Theo dõi. Safari sẽ yêu cầu các trang web mà bạn truy cập không theo dõi hoạt động duyệt web của bạn nhưng xin lưu ý—trang web có thể chọn không thực hiện yêu cầu.

  • Kiểm soát cookie. Truy cập Cài đặt > Safari > Chấp nhận Cookie. Để xóa các cookie đã có trên iPhone, truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Cookie và Dữ liệu.

  • Để Safari tạo các mật khẩu bảo mật và lưu trữ chúng cho bạn. Chạm vào trường mật khẩu khi tạo một tài khoản mới và Safari sẽ đề nghị tạo và mật khẩu cho bạn.

    Lời nhắc mật khẩu bảo mật của Safari.

  • Xóa dữ liệu và lịch sử duyệt web của bạn khỏi iPhone. Truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Cài đặt > Safari > Xóa Cookie và Dữ liệu.

  • Truy cập các trang web mà không tạo lịch sử. Chạm Cá nhân trong khi xem trang hoặc dấu trang đang mở của bạn. Các trang web bạn truy cập sẽ không được thêm vào Lịch sử trên iPhone của bạn nữa.

  • Cảnh giác các trang web đáng ngờ. Bật Cài đặt > Safari > Cảnh báo Trang web Lừa đảo.