Sử dụng Trình đọc Safari để tập trung vào nội dung chính của trang.

Để giảm thiểu sự xao lãng khi đọc trang, chạm vào nút Trình đọc ở phía bên trái của trường Địa chỉ. Lưu ý rằng nút Trình đọc không khả dụng cho tất cả các trang.
  • Tập trung vào nội dung. Chạm biểu tượng trình đọc ở đầu phía bên trái của trường địa chỉ. Nếu bạn không thấy biểu tượng, Trình đọc không khả dụng cho trang bạn đang xem.

  • Chỉ chia sẻ nội dung hữu ích. Để chỉ chia sẻ nội dung bài viết và liên kết đến bài viết, chạm nút tác vụ trong khi xem trang trong Trình đọc.

  • Quay lại trang đầy đủ. Chạm lại vào biểu tượng trình đọc trong trường địa chỉ.