Sức mạnh của Siri chính là cho phép bạn đưa ra yêu cầu.

  • Mở Siri. Bấm và giữ nút Home cho đến khi Siri phát ra tiếng bíp.

Ghi chú: Để sử dụng Siri, iPhone phải được kết nối với Internet. Xem Kết nối với Internet.

Yêu cầu Siri bất cứ thứ gì, từ “set the timer for 3 minutes” cho tới “what movies are showing tonight?” Mở ứng dụng và bật hay tắt các tính năng như Chế độ trên Máy bay, Bluetooth, Không Làm phiền và Trợ năng. Siri hiểu lời nói tự nhiên, do đó bạn không phải học các lệnh hay các từ khóa đặc biệt.

Màn hình Siri hiển thị nội dung Siri nghe thấy, phản hồi của Siri và thông tin liên quan. Ở phía dưới cùng bên trái là nút trợ giúp và ở giữa dưới cùng là nút mà bạn chạm vào để nói với Siri.

Để có các gợi ý, hỏi Siri “what can you do” hoặc chạm nút trợ giúp.

Siri thường hiển thị thông tin hữu ích trên màn hình. Chạm vào thông tin để mở ứng dụng có liên quan hoặc để biết thêm chi tiết.

  • Điều khiển theo cách thủ công khi Siri nghe. Một cách khác để Siri tự động biết khi nào bạn ngừng nói, đó là bạn có thể giữ nút Home trong khi nói và nhả nút này khi bạn nói xong.

  • Sử dụng tính năng Đưa lên để Nói. Đưa iPhone vào gần tai bạn và nói sau khi nghe thấy tiếng bíp. (Nếu màn hình không bật, trước tiên, hãy bấm nút Khóa hoặc Home.) Tính năng Đưa lên để Nói phải được bật trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri.

Một người đang đưa iPhone lên tai, bắt đầu với màn hình hướng lên trên và bàn tay xoay khi đưa lên.
  • Thay đổi giới tính giọng nói của Siri. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri (có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực).

  • Sử dụng Siri với bộ tai nghe iPhone hoặc bộ tai nghe có dây hoặc bộ tai nghe Bluetooth khác. Kết nối bộ tai nghe, sau đó bấm và giữ nút giữa hoặc nút gọi.