Nếu Siri biết bạn là ai, bạn có thể có dịch vụ tùy chỉnh—chẳng hạn như “remind me when I get home to call my wife.”

  • Cho Siri biết bạn là ai. Điền vào thẻ thông tin trong Danh bạ, sau đó truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Thông tin của tôi và chạm vào tên của bạn.

Hãy nhớ bao gồm địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan, cũng như các mối quan hệ của bạn.

Ghi chú: Thông tin vị trí không được theo dõi hoặc lưu bên ngoài iPhone. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ Định vị, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị để tắt dịch vụ này. Bạn vẫn có thể sử dụng Siri nhưng Siri sẽ không thể thực hiện bất cứ điều gì yêu cầu phải biết vị trí của bạn.