Sử dụng AirPlay để truyền phát nhạc, ảnh và video qua mạng không dây tới Apple TV và các thiết bị khác hỗ trợ AirPlay trên cùng một mạng Wi-Fi với iPhone.

  • Hiển thị các bộ điều khiển AirPlay. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút AirPlay.

  • Truyền phát nội dung. Chạm nút AirPlay, sau đó chọn thiết bị bạn muốn truyền phát tới.

  • Chuyển lại về iPhone. Chạm nút AirPlay, sau đó chọn iPhone.

  • Phản chiếu màn hình iPhone trên TV. Chạm nút AirPlay, chọn Apple TV, sau đó chạm Phản chiếu. Thanh màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone khi phản chiếu AirPlay được bật.

Bạn cũng có thể kết nối iPhone với TV, máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài khác bằng cáp hoặc bộ tiếp hợp phù hợp của Apple. Xem support.apple.com/kb/HT4108.