Chuỗi khóa iCloud cập nhật tên người dùng và mật khẩu trang web, và thông tin thẻ tín dụng bạn thiết lập với Safari trên iPhone, máy Mac và các thiết bị iOS khác được chỉ định và máy Mac đang chạy OS X Mavericks.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động với Trình tạo Mật khẩu của Safari và Tự động Điền. Khi bạn thiết lập một tài khoản mới, Trình tạo Mật khẩu của Safari sẽ đề xuất các mật khẩu duy nhất, khó đoán. Bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để cho phép iPhone nhập thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp dễ dàng đăng nhập. Xem Điền biểu mẫu.

Ghi chú: Một số trang web không hỗ trợ tính năng Tự động Điền.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động trên tất cả các thiết bị iOS 7 và máy Mac đang chạy OS X Mavericks đã được phê duyệt của bạn. Chuỗi khóa iCloud được bảo mật bằng mã hóa AES 256 bit trong quá trình truyền và lưu trữ, đồng thời, Apple không thể đọc thông tin này.

  • Thiết lập Chuỗi khóa iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Chuỗi khóa. Bật Chuỗi khóa iCloud và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã thiết lập Chuỗi khóa iCloud trên các thiết bị khác, bạn cần phê duyệt việc sử dụng Chuỗi khóa iCloud từ một trong các đó hoặc sử dụng Mã Bảo mật iCloud của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn quên Mã Bảo mật iCloud, bạn sẽ phát bắt đầu lại và thiết lập lại Chuỗi khóa iCloud của bạn.

  • Thiết lập Tự động Điền. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền. Đảm bảo Tên, Mật khẩu và Thẻ Tín dụng được bật (chúng được bật theo mặc định). Để thêm thông tin thẻ tín dụng, chạm Thẻ Tín dụng Đã lưu.

    Mã bảo mật của thẻ tín dụng không được lưu—bạn phải nhập mã này theo cách thủ công.

Để tự động điền tên, mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng trên các trang web hỗ trợ tính năng này, chạm vào trường văn bản, sau đó chạm Tự động Điền.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đặt mật khẩu nếu bạn bật Chuỗi khóa iCloud và Tự động Điền.