• Giới hạn hoặc đặt lại Theo dõi Quảng cáo. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Quảng cáo. Bật G.hạn T.dõi Q.cáo để ngăn các ứng dụng truy cập thông tin nhận dạng quảng cáo của iPhone. Để biết thêm thông tin, chạm vào Tìm hiểu Thêm.