Cảnh báo
Các cảnh báo cho phép bạn biết về những sự kiện quan trọng. Chúng có…

Trung tâm Thông báo
tập hợp các thông báo của bạn ở cùng một nơi để bạn có thể…