Sử dụng Điểm truy cập Cá nhân để chia sẻ kết nối Internet của iPhone. Máy tính có thể chia sẻ kết nối Internet bằng Wi-Fi, Bluetooth hoặc cáp USB. Các thiết bị iOS khác có thể chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi. Điểm truy cập Cá nhân chỉ hoạt động nếu iPhone được kết nối với Internet qua mạng dữ liệu di động.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

  • Chia sẻ kết nối Internet. Truy cập Cài đặt > Di động và chạm Thiết lập Điểm truy cập Cá nhân—nếu tùy chọn này xuất hiện—để thiết lập dịch vụ với nhà cung cấp của bạn.

Sau khi bạn bật Điểm truy cập Cá nhân, các thiết bị khác có thể kết nối theo các cách sau:

  • Wi-Fi:  Trên thiết bị, chọn iPhone của bạn từ danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.

  • USB:  Kết nối iPhone của bạn với máy tính bằng cáp kèm theo. Trong tùy chọn Mạng của máy tính, chọn iPhone và cấu hình cài đặt mạng.

  • Bluetooth:  Trên iPhone, hãy truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Để ghép nối và kết nối iPhone với thiết bị của bạn, hãy tham khảo tài liệu đi kèm với máy tính của bạn.

Ghi chú: Khi bạn được kết nối, một dải màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone. Biểu tượng Điểm truy cập Cá nhân xuất hiện trên thanh trạng thái của các thiết bị iOS sử dụng Điểm truy cập Cá nhân.

  • Thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho iPhone. Truy cập Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân > Mật khẩu Wi-Fi, sau đó nhập mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.

  • Giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn. Truy cập Cài đặt > Di động. Xem Cài đặt di động.