Trên iPhone 4s hoặc mới hơn, bạn có thể đọc chính tả thay vì nhập. Đảm bảo Siri được bật (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri) và iPhone được kết nối với Internet.

Ghi chú: Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem Cài đặt di động.

 • Đọc chính tả văn bản. Chạm nút Siri trong bàn phím ảo, sau đó đọc. Chạm vào Xong khi bạn hoàn tất.

Email thư đang được soạn. Mũi tên hình tròn hiển thị vị trí văn bản đã đọc chính tả sẽ được đặt. Phím đọc chính tả xuất hiện trên bàn phím, ngay bên trái của dấu cách.
 • Thêm văn bản. Chạm lại vào nút Siri và tiếp tục đọc chính tả. Để chèn văn bản, trước hết hãy chạm để đặt dấu chèn. Bạn cũng có thể thay thế văn bản đã chọn bằng cách đọc chính tả.

Bạn cũng có thể bắt đầu đọc chính tả bằng cách đưa iPhone lại gần tai, sau đó đưa iPhone trở lại vị trí trước mặt bạn khi bạn hoàn tất. Để bật tính năng này, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri.

 • Thêm dấu câu hoặc định dạng văn bản. Nói dấu câu hoặc định dạng. Ví dụ: “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” sẽ trở thành “Dear Mary, the check is in the mail!” Dấu câu và lệnh định dạng bao gồm:

 • quote … end quote

 • new paragraph

 • new line

 • cap—để viết hoa từ tiếp theo

 • caps on … caps off—để viết hoa ký tự đầu tiên của từng từ

 • all caps—để làm cho từ tiếp theo được viết hoa toàn bộ

 • all caps on … all caps off—để làm cho các từ trong đó được viết hoa toàn bộ

 • no caps on … no caps off—để làm cho các từ trong đó được viết thường toàn bộ

 • no space on … no space off—để chạy một loạt từ cùng nhau

 • smiley—để chèn :-)

 • frowny—để chèn :-(

 • winky—để chèn ;-)