Một phím tắt cho phép bạn nhập một từ hoặc cụm từ bằng cách chỉ nhập một vài ký tự. Ví dụ: phím tắt “omw" để nhập từ “On my way!” Đó là phím tắt đã được thiết lập sẵn cho bạn—để thêm các phím tắt khác, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

Tin nhắn với các chữ cái OMW được nhập và bong bóng văn bản ở phía trên có các từ On my way!
  • Tạo phím tắt. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím, sau đó chạm vào Thêm Phím tắt Mới.

  • Có từ hoặc cụm từ bạn sử dụng và không muốn từ hoặc cụm từ đó được sửa đổi? Tạo phím tắt nhưng để trống trường Phím tắt.

  • Sử dụng iCloud để cập nhật từ điển cá nhân của bạn trên các thiết bị khác. Truy cập Cài đặt > iCloud rồi bật Tài liệu & Dữ liệu.