Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như kiểm tra chính tả; thêm bàn phím để viết bằng các ngôn ngữ khác nhau; và thay đổi bố cục của bàn phím ảo hoặc Bàn phím Không dây của Apple.

  • Đặt các tính năng nhập văn bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

  • Thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới.

  • Chuyển đổi các bàn phím. Nếu bạn đã thiết lập bàn phím cho các ngôn ngữ khác trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ bằng cách bấm Command-Dấu cách.

Để biết thông tin về các bàn phím quốc tế, hãy xem Sử dụng bàn phím quốc tế

  • Thay đổi bố cục bàn phím. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím, chọn một bàn phím, sau đó chọn bố cục.