Nhiều ứng dụng có trường tìm kiếm, nơi bạn có thể nhập để tìm một thứ gì đó mà ứng dụng biết. Với Tìm kiếm trong Spotlight, bạn có thể tìm kiếm trong tất cả các ứng dụng cùng một lúc.

  • Tìm kiếm trong iPhone. Kéo xuống giữa Màn hình chính bất kỳ để hiển thị trường tìm kiếm. Các kết quả xuất hiện khi bạn nhập; để ẩn bàn phím và xem thêm các kết quả trên màn hình, chạm Tìm kiếm. Chạm một mục trong danh sách kết quả để mở mục đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Tìm kiếm trong Spotlight để tìm và mở ứng dụng.

Kéo Màn hình chính xuống để hiển thị trường tìm kiếm.
  • Chọn các ứng dụng và nội dung được tìm kiếm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự tìm kiếm.