Sắp xếp các ứng dụng của bạn
Sắp xếp ứng dụng. Chạm và giữ bất kỳ ứng dụng nào trên Màn hình…

Tổ chức theo thư mục
Tạo thư mục. Khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng lên một…

Thay đổi hình nền
Cài đặt hình nền cho phép bạn đặt hình ảnh hoặc ảnh làm hình nền…

Điều chỉnh độ sáng
Làm tối màn hình để kéo dài tuổi thọ pin hoặc sử dụng Độ sáng…