Ngón tay đang kéo một ứng dụng đè lên một ứng dụng khác.
  • Tạo thư mục. Khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng lên một ứng dụng khác. Chạm vào tên của thư mục để đổi tên thư mục. Kéo các ứng dụng để thêm hoặc xóa chúng. Bấm nút Home khi bạn hoàn tất.

Bạn có thể có nhiều trang ứng dụng trong một thư mục.

  • Xóa thư mục. Kéo tất cả các ứng dụng ra khỏi thư mục—thư mục sẽ tự động bị xóa.