SMS, MMS và iMessage
Tin nhắn hỗ trợ việc trao đổi tin nhắn văn bản với các thiết bị…

Gửi và nhận tin nhắn
Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn. Chạm , sau đó nhập số điện…

Quản lý cuộc trò chuyện
Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu xanh biểu…

Chia sẻ ảnh, video và nhiều nội dung khác
Với iMessage hoặc MMS, bạn có thể gửi ảnh và nhận ảnh và video cũng…

Cài đặt tin nhắn
Truy cập Cài đặt > Tin nhắn để đặt tùy chọn cho Tin nhắn, bao…