Truy cập Cài đặt > Tin nhắn để đặt tùy chọn cho Tin nhắn, bao gồm:

  • Bật hoặc tắt iMessage

  • Thông báo cho những người khác khi bạn đã đọc tin nhắn của họ

  • Chỉ định ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với Tin nhắn

  • Tùy chọn SMS và MMS

  • Bật hoặc tắt nhắn tin nhóm

  • Hiển thị trường Chủ đề

  • Hiển thị số lượng ký tự

  • Chặn tin nhắn không mong muốn