Với iMessage hoặc MMS, bạn có thể gửi ảnh và nhận ảnh và video cũng như gửi vị trí, thông tin liên hệ và ghi âm. Giới hạn kích cỡ của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định—iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video khi cần.

  • Gửi ảnh hoặc video. Chạm nút đính kèm hình ảnh. Bạn có thể chọn ảnh hoặc video hiện có trên iPhone hoặc chụp ảnh hay quay video mới.

  • Xem ảnh hoặc video có kích cỡ đầy đủ. Chạm vào ảnh hoặc video. Để xem các ảnh và video khác trong cuộc trò chuyện, chạm nút danh sách. Chạm nút quay lại để quay lại cuộc trò chuyện.

  • Gửi các mục từ một ứng dụng khác. Trong ứng dụng khác, chạm Chia sẻ hoặc nút tác vụ, sau đó chạm Tin nhắn.

  • Chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm. Chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm nút tác vụ.

  • Sao chép ảnh hoặc video. Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chạm Sao chép.

  • Thêm ai đó vào danh bạ của bạn. Từ cuộc trò chuyện, chạm Liên hệ, sau đó chạm Tạo Liên hệ Mới.

  • Lưu thông tin liên hệ. Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, chạm nút thông tin, sau đó chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc Thêm vào Liên hệ Có sẵn.