Cuộc trò chuyện trong Tin nhắn. Ở trên cùng là thanh tiêu đề với tên của người mà bạn đang nhắn tin, cùng với nút Tin nhắn và nút Liên hệ. Bên dưới thanh tiêu đề là tin nhắn văn bản đã nhận và đã gửi trong cuộc trò chuyện cùng với ảnh được đưa vào cuộc trò chuyện. Ở cuối màn hình là nút đính kèm phương tiện, trường nhập văn bản và nút Gửi.
 • Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn. Chạm nút soạn thư, sau đó nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc chạm nút thêm và chọn một liên hệ.

  Biểu trưng cảnh báo xuất hiện nếu không thể gửi tin nhắn. Chạm vào cảnh báo trong cuộc trò chuyện để thử gửi lại tin nhắn. Chạm hai lần để gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản SMS.

 • Tiếp tục cuộc trò chuyện. Chạm vào cuộc trò chuyện trong danh sách Tin nhắn.

 • Sử dụng các ký tự hình ảnh. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới, sau đó chạm vào Biểu tượng để khiến bàn phím đó khả dụng. Khi bạn nhập tin nhắn, chạm nút chuyển đổi bàn phím để thay đổi sang bàn phím Biểu tượng. Xem Chế độ nhập đặc biệt.

 • Xem thời gian tin nhắn được gửi hoặc nhận. Kéo bất kỳ bong bóng nào sang trái.

 • Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi FaceTime tới người bạn đang nhắn tin. Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, sau đó chạm nút gọi hoặc nút facetime.

 • Xem thông tin liên hệ của một người. Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, sau đó chạm nút thông tin. Chạm vào các mục thông tin để thực hiện các tác vụ, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi FaceTime.

 • Xem tin nhắn trước đây trong cuộc trò chuyện. Chạm vào thanh trạng thái để cuộn lên đầu. Chạm Tải Tin nhắn Trước đây nếu cần.

 • Gửi tin nhắn đến một nhóm (iMessage và MMS). Chạm vào nút soạn tin nhắn, sau đó nhập nhiều người nhận. Với MMS, nhắn tin cho nhóm cũng phải được bật trong Cài đặt > Tin nhắn và tin nhắn trả lời chỉ được gửi cho bạn—chúng không được sao chép cho người khác trong nhóm.

 • Chặn tin nhắn không mong muốn. Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này. Bạn có thể xem thẻ liên hệ của một người trong khi xem tin nhắn bằng cách chạm vào Liên hệ, sau đó chạm nút thông tin. Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Điện thoại > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.