Nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ, cho phép bạn xoay iPhone khi đang nhập để có thể sử dụng bàn phím lớn hơn.