Phương thức quét mục lần lượt tô sáng từng mục hoặc nhóm mục trên màn hình cho tới khi bạn kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn để chọn mục được tô sáng. Khi bạn chọn một nhóm, các mục trong nhóm tiếp tục được tô sáng. Quá trình quét dừng và menu hành động xuất hiện khi bạn chọn một mục duy nhất. Quét mục là phương thức mặc định khi bạn bật Điều khiển Công tắc lần đầu tiên.

  • Chọn một mục hoặc truy cập vào một nhóm. Theo dõi (hoặc nghe) khi mục được tô sáng. Khi mục bạn muốn điều khiển (hoặc nhóm chứa mục) được tô sáng, hãy kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn. Tiếp tục lần lượt theo thứ bậc của mục cho tới khi bạn chọn được một mục riêng lẻ mà bạn muốn điều khiển.

  • Thoát ra khỏi nhóm. Kích hoạt công tắc của bạn khi viền gạch ngang tô sáng xung quanh nhóm hoặc mục xuất hiện.

  • Chạm vào mục được chọn. Chọn Chạm từ menu xuất hiện khi bạn chọn mục. Hoặc, nếu bạn đã bật Tự động Chạm, chỉ cần không làm gì cả trong ba phần tư giây.

  • Thực hiện một hành động khác. Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn hành động từ menu xuất hiện. Nếu bạn đã bật Tự động Chạm, thực hiện hành động đối với công tắc của bạn trong vòng ba phần tư giây khi chọn một mục để hiển thị menu các cử chỉ khả dụng.