Ngay cả khi VoiceOver được tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone đọc to bất kỳ văn bản nào bạn chọn. iPhone phân tích văn bản để xác định ngôn ngữ, sau đó đọc văn bản bằng phát âm phù hợp.

  • Bật Đọc Phần đã chọn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Phần đã chọn. Tại đây, bạn cũng có thể:

  • Chọn ngôn ngữ, phương ngữ và chất lượng giọng nói

  • Điều chỉnh tốc độ đọc

  • Chọn để yêu cầu nhấn mạnh các từ riêng lẻ khi được đọc

  • Để thiết bị đọc văn bản cho bạn. Chọn văn bản, sau đó chạm vào Đọc.