Đọc Văn bản tự động sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPhone đưa ra khi bạn nhập.

  • Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Văn bản tự động.

Đọc Văn bản tự động cũng hoạt động với VoiceOver và Thu phóng.