Bạn có thể dừng chuyển động của một số thành phần trên màn hình, chẳng hạn như hiệu ứng thị sai của hình nền phía sau các biểu tượng trên màn hình chính.

  • Giảm chuyển động. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Giảm Chuyển động.