Bạn có thể tự động định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến đến tai nghe hoặc loa ngoài thay vì ống nghe của iPhone.

  • Định tuyến lại âm thanh của cuộc gọi đến. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Cuộc gọi Đến và chọn cách bạn muốn nghe các cuộc gọi của mình.

Bạn cũng có thể định tuyến âm thanh từ các cuộc gọi tới thiết bị trợ thính của bạn; xem Thiết bị trợ thính.