Khẩu lệnh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và điều khiển chức năng phát lại Nhạc bằng các khẩu lệnh. Hãy xem Thực hiện cuộc gọiSiri và Khẩu lệnh.