Để giúp dễ nhận biết hơn một cài đặt là bật hay tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone hiển thị nhãn bổ sung trên các công tắc bật/tắt.

  • Thêm nhãn cho cài đặt công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Nhãn Bật/Tắt.