• Sử dụng Phím tắt Trợ năng. Bấm nhanh nút Home ba lần để bật hoặc tắt bất kỳ tính năng nào sau đây:

  • VoiceOver

  • Thu phóng

  • Đảo ngược Màu

  • Điều khiển Thiết bị Trợ thính (nếu bạn đã ghép nối các thiết bị trợ thính)

  • Truy cập Được hướng dẫn (Phím tắt này bắt đầu Truy cập Được hướng dẫn nếu đã được bật. Xem T.cập Được h.dẫn.)

  • Điều khiển Công tắc

  • AssistiveTouch

  • Chọn tính năng bạn muốn điều khiển. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phím tắt Trợ năng và chọn tính năng trợ năng bạn sử dụng.

  • Đừng nhanh như thế. Để giảm tốc độ bấm ba lần, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Tốc độ bấm nút Home.