Ứng dụng Video có nút Bản Khác nút bản khác mà bạn có thể chạm vào để chọn các phụ đề và chú thích do video bạn đang xem cung cấp. Các phụ đề và chú thích thông thường thường được liệt kê nhưng nếu bạn muốn các phụ đề trợ năng đặc biệt, chẳng hạn như phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính (SDH), bạn có thể đặt iPhone để liệt kê chúng khi chúng sẵn có.

  • Ưu tiên các chú thích và phụ đề trợ năng dành cho người khiếm thính trong danh sách các phụ đề và chú thích sẵn có. Bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Phụ đề + SDH. Thao tác này cũng bật phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video.

  • Chọn từ các phụ đề và chú thích sẵn có. Chạm nút bản khác trong khi xem video trong phần Video.

  • Tùy chỉnh phụ đề và chú thích của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Kiểu, tại đây bạn có thể chọn kiểu phụ đề hiện có hoặc tạo một kiểu mới dựa trên lựa chọn của bạn về:

    • Phông chữ, kích cỡ và màu sắc

    • Màu nền và độ chắn sáng

    • Độ chắn sáng của văn bản, kiểu viền và độ tô sáng

Không phải tất cả các video đều có phụ đề.