Với Siri, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như mở ứng dụng, chỉ bằng cách yêu cầu và VoiceOver có thể đọc các phản hồi Siri cho bạn. Xem Đưa ra yêu cầu.