• Hiển thị văn bản lớn hơn trong các ứng dụng như Lịch, Danh bạ, Mail, Tin nhắn và Ghi chú. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Văn bản Lớn hơn, nơi bạn có thể bật Kiểu Động Lớn hơn và điều chỉnh kích cỡ phông chữ.

  • Hiển thị văn bản đậm hơn trên iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Chữ Đậm.

  • Tăng độ tương phản của văn bản khi có thể. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Tăng Độ tương phản.