VoiceOver có thể đọc to các phương trình toán học được mã hóa bằng:

  • MathML trên web

  • MathML hoặc LaTeX trong iBooks Author

  • Nghe phương trình. VoiceOver sẽ đọc văn bản như bình thường. VoiceOver nói “math” trước khi bắt đầu đọc phương trình.

  • Khám phá phương trình. Chạm hai lần vào phương trình đã chọn để hiển thị phương trình ở chế độ toàn màn hình và di chuyển qua từng phần tử của phương trình. Vuốt sang trái hoặc phải để đọc các phần tử của phương trình. Sử dụng rôto để chọn các Ký hiệu, Biểu thức Nhỏ, Biểu thức Trung bình hoặc Biểu thức Lớn, sau đó vuốt lên hoặc xuống để nghe phần tử tiếp theo của kích cỡ đó. Bạn có thể tiếp tục chạm hai lần vào phần tử đã chọn để “xem chi tiết” phương trình nhằm tập trung vào phần tử đã chọn, sau đó vuốt sang trái hoặc phải, lên hoặc xuống để đọc từng phần một.

Các phương trình được đọc bởi VoiceOver cũng có thể được xuất tới thiết bị braille bằng mã Nemeth cũng như các mã được sử dụng cho Braille tiếng Anh Hợp nhất, tiếng Anh Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp. Xem Hỗ trợ cho màn hình braille.