Bạn có thể sử dụng màn hình braille Bluetooth để đọc dữ liệu đầu ra VoiceOver và bạn có thể sử dụng màn hình braille với các phím nhập và các bộ điều khiển khác để điều khiển iPhone khi VoiceOver được bật. Để biết danh sách các màn hình braille được hỗ trợ, hãy xem www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

 • Kết nối màn hình braille. Bật màn hình rồi truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille và chọn màn hình.

 • Điều chỉnh cài đặt Braille. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille, nơi bạn có thể:

 • Bật braille đã rút gọn

 • Tắt bản dịch braille tự động

 • Tắt braille tám chấm

 • Bật ô trạng thái và chọn vị trí của ô

 • Bật mã Nemeth cho phương trình

 • Hiển thị bàn phím ảo

 • Thay đổi bản dịch braille từ tiếng Anh Hợp nhất

Để biết thông tin về các lệnh braille phổ biến cho điều hướng VoiceOver và để biết thông tin cụ thể cho các màn hình nhất định, hãy xem support.apple.com/kb/HT4400.

Màn hình braille sử dụng ngôn ngữ được đặt cho Khẩu lệnh. Đây thường là ngôn ngữ được đặt cho iPhone trong Cài đặt > Quốc tế > Ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng cài đặt ngôn ngữ của VoiceOver để đặt ngôn ngữ khác cho VoiceOver và màn hình braille.

 • Đặt ngôn ngữ cho VoiceOver. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh.

Nếu bạn thay đổi ngôn ngữ cho iPhone, bạn có thể cần đặt lại ngôn ngữ cho VoiceOver và màn hình braille.

Bạn có thể đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải của màn hình braille để cung cấp trạng thái hệ thống và thông tin khác. Ví dụ:

 • Lịch sử Thông báo có một tin nhắn chưa đọc

 • Tin nhắn hiện tại trong Lịch sử Thông báo chưa được đọc

 • Lời nhắc của VoiceOver đã bị tắt tiếng

 • Pin iPhone yếu (còn lại dưới 20% điện tích)

 • iPhone đang ở hướng ngang

 • Màn hình đã được tắt

 • Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên trái

 • Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên phải

 • Đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải để hiển thị thông tin trạng thái. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Ô Trạng thái và chạm vào Trái hoặc Phải.

 • Xem mô tả mở rộng của ô trạng thái. Trên màn hình braille, bấm vào nút định tuyến của ô trạng thái.