Bạn có thể sử dụng cử chỉ VoiceOver để cắt các video Camera và bản Ghi âm.

  • Cắt video. Trong khi xem video trong Ảnh, hãy chạm hai lần vào màn hình để hiển thị các điều khiển video, sau đó chọn phần đầu hoặc phần cuối của công cụ cắt. Sau đó, vuốt lên để kéo sang phải hoặc vuốt xuống để kéo sang trái. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Để hoàn tất việc cắt, chọn Cắt và chạm hai lần.

  • Cắt một bản ghi âm. Chọn bản ghi âm trong Ghi âm, chạm Sửa, sau đó chạm Bắt đầu Cắt. Chọn điểm bắt đầu hoặc kết thúc của phần chọn, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo để điều chỉnh. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Chạm Phát để nghe trước bản ghi âm được cắt. Khi bạn đã có bản ghi âm mà bạn muốn, chạm Cắt.