• Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Chạm hai lần vào màn hình bằng hai ngón tay.

Khi cuộc gọi điện được thiết lập và VoiceOver đã bật, màn hình sẽ hiển thị bàn phím số theo mặc định thay vì hiển thị các tùy chọn cuộc gọi.

  • Hiển thị các tùy chọn cuộc gọi. Chọn nút Ẩn Bàn phím ở góc phía dưới bên phải và chạm hai lần.

  • Hiển thị lại bàn phím số. Chọn nút Bàn phím gần phần giữa của màn hình và chạm hai lần.