Tổng quan về video
Mở ứng dụng Video để xem phim, chương trình TV và video nhạc. Để xem…

Thêm video vào thư viện của bạn
Mua hoặc thuê video trên iTunes Store. Chạm Store trong ứng dụng Video hoặc mở…

Điều khiển phát lại
Chỉnh video ra toàn màn hình hoặc vừa với màn hình. Chạm hoặc . Hoặc,…

Cài đặt video
Truy cập Cài đặt > Video, tại đây bạn có thể: Chọn vị trí tiếp…