Truy cập Cài đặt > Video, tại đây bạn có thể:

  • Chọn vị trí tiếp tục phát lại.

  • Chọn chỉ hiển thị các video trên iPhone

  • Đăng nhập vào Home Sharing