Trước khi bạn bán hoặc cho iPhone, hãy nhớ xóa tất cả nội dung và thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đã bật Tìm iPhone (xem Tìm iPhone), Khóa Kích hoạt được bật. Bạn cần tắt Khóa Kích hoạt trước khi chủ sở hữu mới có thể kích hoạt iPhone trong tài khoản của họ.

  • Xóa iPhone và xóa Khóa Kích hoạt. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt.

Xem support.apple.com/kb/HT5661.