Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPhone trong Cài đặt, hoặc bằng cách sử dụng iTunes. Bạn cũng có thể xóa hoặc khôi phục iPhone, rồi sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục từ bản sao lưu.