Nếu biểu tượng Wi-Fi xuất hiện ở đầu màn hình, bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi. iPhone kết nối lại bất cứ lúc nào bạn trở về lại cùng vị trí đó.

  • Định cấu hình Wi-Fi. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

  • Chọn một mạng:  Chạm vào một trong số các mạng được liệt kê và nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.

  • Hỏi để kết nối mạng:  Bật “Yêu cầu Nối Mạng” để được nhắc khi mạng Wi-Fi khả dụng. Nếu không, bạn phải kết nối thủ công vào mạng khi mạng trước đó không khả dụng.

  • Quên một mạng:  Chạm nút thông tin khác bên cạnh mạng bạn đã tham gia trước đó. Sau đó, chạm vào “Quên Mạng này”.

  • Tham gia mạng Wi-Fi khép kín:  Chạm Khác, sau đó nhập tên của mạng đóng. Bạn phải biết trước tên mạng, loại bảo mật và mật khẩu (nếu cần).

  • Điều chỉnh cài đặt cho mạng Wi-Fi:  Chạm nút thông tin khác bên cạnh mạng. Bạn có thể đặt proxy HTTP, xác định cài đặt mạng tĩnh, bật BootP hoặc làm mới cài đặt do máy chủ DHCP cung cấp.

  • Thiết lập mạng Wi-Fi của riêng bạn. Nếu bạn có trạm cơ sở AirPort chưa định cấu hình, được bật và nằm trong phạm vi, bạn có thể sử dụng iPhone để thiết lập. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi và tìm kiếm “Thiết lập trạm cơ sở AirPort”. Chạm vào trạm cơ sở của bạn và Trợ giúp Cài đặt sẽ thực hiện phần còn lại.

  • Quản lý mạng AirPort. Nếu iPhone được kết nối với trạm cơ sở AirPort, hãy truy cập Cài đặt > Wi-Fi, chạm nút thông tin khác bên cạnh tên mạng, sau đó chạm Quản lý Mạng này. Nếu bạn chưa tải về Tiện ích AirPort, chạm OK để mở App Store và tải về.