CẢNH BÁO: Để tránh thương tích, hãy đọc Thông tin an toàn quan trọng trước khi sử dụng iPhone.

Bạn có thể hoàn tất việc kích hoạt qua mạng Wi-Fi hoặc, với iPhone 4s hoặc mới hơn, qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn (không khả dụng ở mọi khu vực). Nếu không có tùy chọn nào khả dụng, bạn cần kết nối iPhone với máy tính và sử dụng iTunes để kích hoạt iPhone (xem Kết nối iPhone với máy tính bên dưới).

  • Thiết lập và kích hoạt iPhone. Bật iPhone và làm theo Trợ giúp Cài đặt.

Trợ giúp Cài đặt hướng dẫn bạn qua từng bước quy trình thiết lập, bao gồm:

  • Kết nối với mạng Wi-Fi

  • Đăng nhập bằng hoặc tạo một ID Apple miễn phí (cần thiết cho nhiều tính năng, bao gồm iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store và nhiều ứng dụng khác)

  • Nhập mật khẩu

  • Thiết lập iCloud và Chuỗi khóa iCloud

  • Bật các tính năng được đề xuất chẳng hạn như Dịch vụ Định vị và Tìm iPhone

  • Kích hoạt iPhone với nhà cung cấp của bạn

Bạn cũng có thể khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes trong quá trình thiết lập.

Ghi chú: Nếu bạn bật Tìm iPhone trong khi thiết lập, Khóa Kích hoạt sẽ được bật để giúp ngăn chặn trộm cắp. Xem Tìm iPhone.

Một số nhà cung cấp cho phép bạn mở khóa iPhone để sử dụng với mạng của họ. Để biết nhà cung cấp của bạn có cung cấp tùy chọn này hay không, hãy xem support.apple.com/kb/HT1937. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin ủy quyền và thiết lập. Bạn cần kết nối iPhone để iTunes hoàn thành quá trình này. Phí bổ sung có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT5014.