Bạn có thể đồng bộ hóa các bản ghi âm với thư viện iTunes trên máy tính, sau đó nghe bản ghi âm trên máy tính hoặc đồng bộ hóa với một iPhone hoặc iPod touch khác.

Khi bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa khỏi iTunes, bản ghi âm vẫn ở trên thiết bị tạo ra bản ghi âm đó nhưng bị xóa khỏi bất kỳ iPhone hoặc iPod touch nào khác mà bạn đã đồng bộ hóa. Nếu bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa trên iPhone, bản ghi âm được sao chép trở lại vào iPhone trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa với iTunes nhưng bạn không thể đồng bộ hóa bản sao đó vào iTunes lần thứ hai.

  • Đồng bộ hóa bản ghi âm với iTunes. Kết nối iPhone vào máy tính, sau đó chọn iPhone trong iTunes. Chọn Nhạc ở đầu màn hình (giữa Ứng dụng và Phim), chọn Đồng bộ hóa Nhạc, chọn “Bao gồm các bản ghi âm” và bấm Áp dụng.

Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ iPhone vào máy tính xuất hiện trong danh sách Nhạc và danh sách phát Bản ghi âm trong iTunes. Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ máy tính của bạn xuất hiện trong ứng dụng Ghi âm trên iPhone nhưng không có trong ứng dụng Nhạc.