Màn hình Người gửi của thư hiển thị khi bạn chạm vào trường Đến trong thư. Hiển thị Người gửi, email của Người gửi và các tùy chọn Thêm vào VIP, Tạo Liên hệ Mới và Thêm vào Liên hệ Có sẵn.
  • Xem những ai đã nhận được thư. Trong khi xem thư, chạm Thêm trong trường Đến.

  • Thêm người nào đó từ Danh bạ hoặc đặt họ thành VIP. Chạm vào tên hoặc địa chỉ email của người đó.