Cài đặt Bảo mật cho phép bạn xem và kiểm soát các ứng dụng và dịch vụ hệ thống có quyền truy cập vào Dịch vụ Định vị, vào danh bạ, lịch, lời nhắc và ảnh.

Dịch vụ Định vị cho phép các ứng dụng dựa trên vị trí như Lời nhắc, Bản đồ và Camera thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin sẵn có trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi địa phương (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (có thể không khả dụng ở mọi khu vực). Dữ liệu vị trí được thu thập bởi Apple không được thu thập ở hình thức xác định cá nhân bạn. Khi ứng dụng sử dụng Dịch vụ Định vị, biểu tượng Dịch vụ Định vị xuất hiện trên thanh menu.

 • Bật hoặc tắt Dịch vụ Định vị. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Bạn có thể tắt tính năng này cho một số hoặc tất cả các ứng dụng và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ Định vị, bạn sẽ được nhắc bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

 • Tắt Dịch vụ Định vị cho các dịch vụ hệ thống. Một số dịch vụ định vị, chẳng hạn như hiệu chỉnh la bàn và iAd dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ Định vị. Để xem trạng thái của chúng, hãy bật hoặc tắt chúng, hay hiển thị biểu tượng Dịch vụ Định vị trên thanh menu khi những dịch vụ này sử dụng vị trí của bạn, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống.

 • Tắt quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Truy cập Cài đặt > Bảo mật. Bạn có thể xem các ứng dụng và tính năng nào đã yêu cầu và đã được cấp quyền truy cập vào thông tin sau:

 • Danh bạ

 • Lịch

 • Lời nhắc

 • Ảnh

 • Chia sẻ qua Bluetooth

 • Micrô

 • Twitter

 • Facebook

Bạn có thể tắt quyền truy cập của từng ứng dụng vào từng danh mục thông tin. Xem lại điều khoản và chính sách bảo mật đối với từng ứng dụng bên thứ ba để hiểu cách ứng dụng sử dụng dữ liệu đang yêu cầu.