iPhone cho phép bạn chạy đồng thời nhiều ứng dụng.

  • Xem các ứng dụng đang chạy của bạn. Chạm hai lần vào nút Home để hiển thị màn hình đa nhiệm. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thêm. Để chuyển sang một ứng dụng khác, chạm vào ứng dụng đó.

Màn hình các ứng dụng đang chạy, với hàng biểu tượng ứng dụng ở dưới cùng và màn hình hiện tại của từng ứng dụng hiển thị ở phía trên biểu tượng của ứng dụng đó.
  • Đóng ứng dụng. Nếu ứng dụng không hoạt động bình thường, bạn có thể buộc ứng dụng phải thoát. Kéo ứng dụng lên trên từ màn hình đa nhiệm. Sau đó, thử mở lại ứng dụng.

Nếu bạn có nhiều ứng dụng, bạn có thể sử dụng Spotlight để tìm và mở chúng. Kéo giữa Màn hình chính xuống dưới để xem trường tìm kiếm. Xem Tìm kiếm.